Slu?ba WorkTeam od asp1000

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 21. 05. 2001

podporuje spolupráci ?len? pracovních skupin a tým? kdykoli a kdekoli.

21. kv?tna 2001 - Nová aplika?ní slu?ba WorkTeam ur?ená pro firmy a podnikatele byla uvedena do plného provozu. Slu?ba pomáhá organizovat týmovou spolupráci prost?ednictvím Internetu. Zjednodu?uje komunikaci v rámci týmu a zefektiv?uje její výsledky - komunikace on-line ?asto eliminuje po?et pracovních sch?zek, prostoje, schvalovací procesy a úpravy dat. Urychluje realizaci projekt?, na kterých spolupracují týmy geograficky odlou?ené a p?itom organiza?n? propojené. Je také ur?ena t?m, kte?í p?i své ?innosti ?asto cestují nebo by rádi m?li p?ístup ke svým pracovním dat?m i z domova.

U?ivatel WorkTeamu má prost?ednictvím internetového prohlí?e?e p?ehled o svých kontaktech, kalendá?i a úkolech svých a svého týmu. Celý tým m??e sdílet dokumenty, vést strukturované diskuse a komunikovat pomocí elektronické po?ty. P?ehledné zobrazení projekt? pomáhá p?i plánování a následné evidenci pln?ní konkrétních ?inností v?em zainteresovaným ?len?m týmu.

Slu?ba WorkTeam zahrnuje i program WorkTeam klient, který ?iní práci s dokumenty na Internetu u?ivatelsky je?t? p?ív?tiv?j?í. Pomocí metody "táhni a pust" lze jednodu?e p?etahovat dokumenty mezi prost?edím WorkTeamu a po?íta?em u?ivatele. Klient také umo??uje editaci dokument? p?ímo na Internetu. Pomocí Klienta bude rovn?? mo?né synchronizovat kontakty, záznamy v kalendá?i a úkoly s aplikací MS Outlook.

Slu?ba podporuje bezpe?nou a spolehlivou komunikaci v pracovních týmech. K tomu p?ispívají i automatická upozorn?ní p?i p?id?lení úkol? nebo zm?nách zasílaná zainteresovaným pracovník?m voliteln? emailem nebo SMS. WorkTeam ka?dému novému u?ivateli nabízí vlastní emailovou schránku, co? ocení p?edev?ím ti, kte?í dosud emailovou adresu nevlastní. Zále?í pak na u?ivateli a jeho volb?, kterého emailu bude p?i komunikaci s ostatními ve WorkTeamu pou?ívat.

WorkTeam obsahuje p?ehlednou a jednoduchou definici p?ístupových práv k jednotlivým spole?nostem, projekt?m a slo?kám s dokumenty. Ve?kerý p?enos dat je ?ifrovaný a dokumenty ?i zprávy lze opat?it elektronickým podpisem.

WorkTeam b?hem testovací fáze pou?ívalo 15 pilotních zákazník? spole?nosti asp1000. V?t?ina z nich nejvíce oce?ovala komfortní styl sdílení dokument? a mo?nost zobrazení stavu jednotlivých fází jejich projekt?. "Z této slu?by jsem opravdu nad?en. Na?e sdru?ení pracuje s komunitou odborník? z n?kolika spole?ností. Je jedno kde jsem - v?ude je dnes Internet a nebo alespo? telefonní p?ípojka pro modem u mého notebooku. Na t?i kliknutí od otev?ení internetového prohlí?e?e mám dokonale aktuální p?ehled o postupu projektu a historii verzí dokument?! Za dva m?síce pou?ívání ji? te? vidím opravdový p?ínos pro na?e sdru?ení," uvedl Ing. Ji?í Gregor, CSc., z Akcelerator.cz - pilotního zákazníka asp1000.

"WorkTeam p?iná?í novou dimenzi spolupráce na projektech v malých a st?edních firmách. Umo?ní t?mto spole?nostem výrazn? sní?it náklady na komunikaci a procesy chodu dokument? ruku v ruce se zvý?ením efektivity ?innosti jednotlivých pracovník?. Jediné, co pot?ebujete k p?ístupu, je p?ipojení na Internet," ?ekl výkonný ?editel spole?nosti asp1000 Jan Maxa.

WorkTeam je aplika?ní slu?ba, která je k dispozici na Internetu formou ASP. Slu?ba je zpoplatn?na m?sí?ním poplatkem za u?ivatele a vyu?ití diskového prostoru. M?sí?ní poplatek za?íná ji? od 1000,- K? za u?ivatele p?i vyu?ití a? 10 MB diskového prostoru.

P?ístup a dal?í informace o slu?b? naleznete na www.workteam.cz.

asp1000, s.r.o.
asp1000, s.r.o., zalo?ená v roce 2000, se jako poskytovatel aplika?ních slu?eb soust?edí na ?e?ení pro malé a st?ední spole?nosti. Spole?nost byla zalo?ena v ?eské republice a po vytvo?ení pevné lokální pozice roz?í?í své p?sobení i na region st?ední a východní Evropy. . V sout??i European Super Nova Competition 2001 spole?nosti Tornado Insider a sponzorované Intel, Microsoft, Gorilla Park, Hewlett Packard, PriceWaterhouseCoppers a 3TS Venture Partners spole?nostmi obdr?ela cenu "Nejlep?í startup v ?eské republice". Více informací najdete na webové stránce spole?nosti www.asp1000.com.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005