asp1000 uvádí WebForm

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 11. 05. 2001

- ?e?ení, které umo?ní zahájit aktivní komunikaci se zákazníky na webových stránkách do 24 hodin.

10. kv?tna 2001 - asp1000, s.r.o. (www.asp1000.com), poskytovatel aplika?ních slu?eb, uvedl do provozu dal?í ASP slu?bu ke zlep?ení pé?e o zákazníky v malých a st?edních firmách - WebForm.

WebForm je ur?en pro majitele webových stránek, které dosud plnily pouze informa?ní roli. Oslovuje tedy v?t?inu sou?asných stránek výrobních i servisních firem. S pomocí aplikace WebForm tak m??e majitel stránky bez pot?eby programování umo?nit svému zákazníkovi pomocí p?eddefinovaných formulá?? p?ipojených ke svým stránkám polo?it dotaz nebo stí?nost, projevit zájem o pr?b??né informace nebo spolupráci, ?i zbo?í a slu?by ihned objednat. Slu?ba pom??e v?em, kte?í cht?jí umístit na své webové stránky formulá?e bez znalosti práce v html ?i jiném programovacím jazyce - pouze s pou?itím webového prohlí?e?e.

U?ivatel slu?by WebForm si pouze vybere jeden nebo více formulá??. Do 24 hodin pak bude mít vybrané formulá?e aktivované pod textovým ?i tla?ítkovým odkazem ve firemní grafické podob? na své stránce, s nep?etr?itým online p?ístupem k dat?m, která náv?t?vníci p?i své náv?t?v? jeho stránek vyplní. Vlastník stránky tak nejen zachytí názory a zájem náhodných i zám?rných náv?t?vník? své stránky, ale získá na n? i kontakt pro následnou ?ízenou komunikaci se zákazníkem. Slu?ba je zpoplat?ována m?sí?ním pau?álem 200 K? za jeden formulá?.

"Z reakcí zákazník? po uvedení na?í slu?by WebSurvey jsme vycítili poptávku po je?t? jednodu??ím ?e?ení pro nasazení formulá?? na webu. A jeliko? jsme zákaznicky orientovaná spole?nost, sna?ili jsme se t?mto hlas?m vyjít co nejd?íve vst?íc," ?ekl obchodní ?editel spole?nosti asp1000 Pavel Szappanos.

Jan Maxa, výkonný ?editel asp1000, dodává: "WebForm dovoluje vyu?ít mo?ností Internetu i t?m, pro n?? je tvorba náro?ných dynamických stránek nedostupná, ať ji? z finan?ních, kapacitních nebo ?asových d?vod?. Cenová hladina slu?by WebForm je p?ístupná opravdu i t?m nejmen?ím spole?nostem a ?ivnostník?m."

Slu?ba WebForm je k dispozici na adrese www.webform.cz.

asp1000, s.r.o.
Spole?nost asp1000, s.r.o., zalo?ená v roce 2000, se jako poskytovatel aplika?ních slu?eb soust?edí na ?e?ení pro malé a st?ední spole?nosti. asp1000 byla zalo?ena v ?eské republice a po vytvo?ení pevné lokální pozice roz?í?í své p?sobení i na region st?ední a východní Evropy. Více informací najdete na webové stránce spole?nosti www.asp1000.com.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005