Platforma Microsoft je nyní 3x výkonn?j?í ne? Oracle/UNIX

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 30. 03. 2001Produkty Microsoft® SQL Server? 2000 Enterprise Edition a Windows® 2000 Datacenter Server s middlewarem COM+ prokázaly nejv?t?í dostupnou ?kálovatelnost a výkonnost v obchodních databázov? orientovaných aplikacích. Svým výkonem ji? p?ekonávají nejv?t?í konkuren?ní opera?ní systémy UNIX s databází Oracle více ne? t?ikrát! Testovaný clusterový systém byl zalo?en na serverech IBM xSeries 370 s procesory Intel Pentium III Xeon s diskovým polem 116 TB a dosáhl 688 220 transakcí za minutu. Tento výsledek je nejvy??í TPC-C hodnotou, která kdy byla dosa?ena. Uvedení na trh se plánuje na 31. kv?tna 2001.

TPC - Transaction Processing Performace Council,
http://www.tpc.org/, je nezisková organizace, která ji? více ne? deset let definuje opakovatelné, objektivní, ve?ejné a v praxi ov??itelné testy databázových systém? a zárove? publikuje jejich testovaný výkon.
Výsledky oficiálních benchmarkových test? TPC-C naleznete na adrese http://www.tpc.org/tpcc/ a to v?etn? detailního popisu (639 stran) vý?e uvedeného testu. V praxi jsou men?í podobná distribuovaná clusterová ?e?ení ji? b??n? nasazována, p?íkladem m??e být jedna z nejv?t?ích databází na internetu - Microsoft Terraserver, který je na adrese:
http://terraserver.homeadvisor.msn.com/.

Poznámka:
Výkon systém? ov??ují i jednotliví dodavatelé pr?myslových aplikací (blí?e na adrese
http://www.microsoft.com/sql/worldrecord/). V testech firmy SAP dosahuje Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition na jediném databázovém 24-procesorovém Unisys e@action Enterprise Server ES7000 Windows 2000 Datacenter Serveru výkonu 14 400 soub??ných SD u?ivatel? mySAP.com. Tento výkon pln? odpovídá vysokým nárok?m ?kálovatelnosti podnikových ?e?ení nové generace typu mySAP.com nasazované nejv?t?ími globálními organizacemi.

Kontakty:
E-mail: msczech@microsoft.com
Fax: 02/611 97 100

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005