HP p?edstavuje novou vysokorychlostní vypalova?ku CD disk? a svou první vypalova?ku CD kombinovanou s DVD mechanikou

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 13. 03. 2001?eneva, 13. b?ezna 2001 - Spole?nost Hewlett-Packard zahájila prodej nové vypalova?ky CD disk? kombinované s DVD mechanikou, která umo??uje u?ivatel?m PC p?ehrávání disk? DVD a vypalování CD za pomoci jedné mechaniky. Sou?asn? také HP uvádí na trh nový model nejvy??í t?ídy, 16rychlostní interní zapisovací mechaniku pro náro?né u?ivatele vy?adující co nejrychlej?í zápis dat.

"HP zastává ji? dlouhá léta vedoucí pozici v tomto segmentu trhu s nabídkou vypalova?ek, které uspokojí sou?asn? nároky za?ínajících u?ivatel? i zku?ených profesionál?," ?ekl Zden?k Zahrádka, Category Marketing Manager produkt? pro zálohování a archivaci dat. "Nov? uvád?né mechaniky oslovují u?ivatele, kte?í vy?adují produkty nále?ející do nejvy??í výkonové t?ídy a rádi hledají nové mo?nosti vy?ití v moderním sv?t? digitální zábavy." První kombinovaná mechanika HP CD-Writer DVD Combo 9900ci je ur?ena u?ivatel?m, kte?í cht?jí p?ehrávat disky DVD-ROM, sledovat DVD video ?i zapisovat, p?episovat a ?íst b??ná CD. Tato mechanika svým výkonem (12x zápis, 10x p?epis, 32x ?tení CD, 8x ?tení DVD) a nabízenými funkcemi mnohem lépe vyu?ívá pozici v po?íta?i, ve které je umíst?na, a roz?i?uje výrazn? mo?nosti jeho vyu?ití. Je dodávána se softwarovým p?ehráva?em DVD disk? pro sledování film? na multimediálním PC ve vysoké kvalit?.

Spole?nost HP dnes také p?edstavila svou novou interní mechaniku nejvy??í výkonové t?ídy HP CD-Writer 9710i (16x zápis, 10x p?epis, 40x ?tení), schopnou zapsat 650 MB dat nebo 74 minut hudby na CD b?hem 5 minut. Mechanika je dodávána s nadstandardní bohatou softwarovou výbavou.

Software a p?íslu?enství:

Vypalova?ky hp cd-writer jsou kompletním ?e?ením pro vytvá?ení CD za?ínajícími u?ivateli i zku?enými profesionály, ať ji? vypalují a sdílejí s dal?ími u?ivateli hudbu a digitální fotografie, nebo hledají nástroj k rychlému a jednoduchému zálohování men?ích objem? dat.

Software HP MyCD d?lá vypalování tak jednoduchým procesem, jak si jen dovedeme p?edstavit, umo??ujíc u?ivatel?m soust?edit na to, co vypalují, místo starostí o to, jak vypalují. Software Easy CD Creator spole?nosti Roxio, sesterské firmy spole?nosti Adaptec, ve výbav? modelu HP CD-Writer 9710i je alternativní volbou pro zku?ené profesionály nabízející mnoho pokro?ilých funkcí.

Ka?dá vypalova?ka HP CD-Writer p?ichází s extra bonusovým softwarem zdarma pro:

Dostupnost a cena

Dle plánu budou mechaniky HP CD?Writer 9710i a HP CD-Writer DVD Combo 9900ci v prodeji od 15. b?ezna.

HP nabízí ucelenou ?adu vypalova?ek CD disk? od model? pro naprosté za?áte?níky a? po ty, po kterých sáhnou zku?ení po?íta?oví nad?enci. Z hlediska rozhranní pro p?ipojení k po?íta?i obsahuje nabídka produkty IDE, USB i SCSI.

Mechanika Výkon Port Orienta?ní cena(2)
9900ci 12x10x32x8x interní IDE 13 290 K? v?. DPH
9710i 16x10x40x interní IDE 11 710 K? v?. DPH
8230e 4x4x6x externí USB 11 010 K? v?. DPH
9150i 8x4x32x interní IDE 5 880 K? v?. DPH
9510i 12x8x32x interní IDE 8 150 K? v?. DPH
9600si 12x8x32x interní SCSI 11 680 K? v?. DPH
9600se 12x8x32x externí SCSI 13 420 K? v?. DPH

Dal?í informace naleznete na stránkách www.hp.cz/vypalovacky.

(1) HP nepodporuje ani neschvaluje pou?ití svých produkt? pro ú?ely, které jsou v rozporu s místními zákony na ochranu autorských práv.
(2) Orienta?ní koncová cena, kone?ná cena se m??e li?it v závislosti na prodejci a aktuálním sm?nném kurzu.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005