Spole?nost Internet Info koupila server Slune?nice.cz

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 13. 03. 2001TZ 05/2001

Praha, 13. b?ezna 2001 - Spole?nost Internet Info, s.r.o.,
(http://www.iinfo.cz) oznamuje akvizici populárního serveru Slune?nice.cz (http://www.slunecnice.cz). Slune?nice je jedním z nejstar?ích ?eským internetových katalog? voln? ?i?itelného softwaru a za dobu svého p?sobení si mezi internetovými u?ivateli vybudovala stabilní pozici. V sou?asné dob? dosahuje pr?m?rné náv?t?vnosti 2.500 unikátních IP/den a p?ibli?n? 30.000 pageviews/den.

"Slune?nice má podle na?eho názoru velký potenciál a provázání s na?imi dal?ími servery by jí m?lo velmi rychle p?inést dal?í r?st náv?t?vnosti," ?íká Marek Anto?, ?editel spole?nosti Internet Info.

Jádrem serveru Slune?nice je p?ehledn? zpracovaný a denn? aktualizovaný katalog voln? ?i?itelného softwaru, který obsahuje stru?ný popis ka?dého programu, hodnocení a mo?nost jeho sta?ení ?i zakoupení. Pravideln? lze také na serveru Slune?nice nalézt krátkou recenzi nového softwaru a samoz?ejm? nejr?zn?j?í sout??e a ?eb?í?ky nej?ádan?j?ích program?.

Prodeji Slune?nice p?edcházelo výb?rové ?ízení, které prob?hlo na p?elomu ledna a února, a spole?nost Internet Info v n?m zvít?zila v konkurenci dal?ích "internetových dom?". "V??íme, ?e se Slune?nici v portfoliu Internet Info povede dob?e a dostane prostor pro dal?í r?st. To byl také jeden z d?vod?, pro? jsme si vybrali práv? tuto spole?nost," ?íká Tomá? Filípek ze spole?nosti Flamingo, který p?ed rokem spolu se dv?ma spole?níky stál u zrodu Slune?nice a dosud p?sobil jako její project manager.

Slune?nice je ji? v po?adí ?estým serverem v portfoliu spole?nosti Internet Info.

O spole?nosti Internet Info, s. r. o.

Spole?nost Internet Info, s.r.o., je vydavatelem zpravodajských server? Lupa.cz, Palmserver.cz, M??ec.cz a provozovatelem zábavních server? Hokejka.cz a Burza.cz. V?nuje rovn?? konzultacím v oblasti internetového obsahu a poskytovatel? internetového p?ipojení. Spole?nost má nyní osm interních pracovník?, ?adu externích spolupracovník? a ke své ?innost vyu?ívá dlouholetých zku?eností z prost?edí ?eského Internetu. Její obrat v roce 2000 p?esáhl 4 miliony korun, co? p?edstavuje nár?st o 310 procent oproti p?edchozímu období.

O spole?nosti Flamingo

Spole?nost Flamingo se od roku 1997 zam??uje na poskytování komplexních profesionálních slu?eb v oblasti internet aplikací, firemních prezentací a hostingu. Vedle Slune?nice.cz od poloviny roku 2000 vytvá?í i server iPlzen.cz - informa?ní server pro Plze? a okolí.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005