Nový notebook HP OmniBook 500

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 09. 03. 2001

Ultralehký notebook nabízí náro?ným u?ivatel?m p?es 9 hodin provozu na baterie.

GRENOBLE, Francie, 9. b?ezna 2001 - Spole?nost Hewlett-Packard (NYSE: HWP) uvádí na trh nejnov?j?í p?ír?stek do rodiny p?enosných po?íta?? - ultra lehký notebook ?ady OmniBook 500.

Sou?ástí nové ?ady ultra tenkých notebook? - prezentované v roce 2000 na veletrhu Comdex v Las Vegas - je i tenký p?enosný dokovací systém umo??ující prodlou?ení provozní doby baterií a? na více ne? 9 hodin pomocí p?ídavných baterií. HP OmniBook 500 nabízí u?ivatel?m dv? mo?nosti: maximální mobilitu na cestách pouze s notebookem s tím, ?e v?echny funkce a mo?nosti roz?í?ení jsou k dispozici doma ?i v práci, nebo cestování i s dokovacím systémem.

"Mezi p?edními výrobci je HP firmou s nejrychleji rostoucím prodejem notebook? - a to nikoli bezd?vodn?," uvedla Angele Aligand, EMEA Product Marketing Manager pro divizi mobilní výpo?etní techniky spole?nosti HP. "Ná? nový systém kombinuje výkon obvykle spojovaný s firemními desktopy a stylový kompaktní design. P?edstavuje logické roz?í?ení evropského portfolia spole?nosti HP,"dodala.

Parametry

Notebook HP OmniBook 500 kombinuje výhody ultra lehkého designu pro pou?ití mimo pracovi?t? s funk?ností a výkonem na úrovni stolních po?íta??. Notebook HP OmniBook 500 je p?ibli?n? 2,5 cm silný, vá?í 1,6 a? 1,7 kg (v závislosti na konfiguraci) a je vybaven 12,1" aktivním TFT (matrix) displejem XGA (1024 x 768).

Výkon dodávají notebooku HP OmniBook 500 nízkonap?ové procesory Mobile Pentium® III spole?nosti Intel®. Sou?ástí nabídky je i speciální verze procesoru Mobile Celeron™ na 500 MHz ur?ená práv? pro ultralehké notebooky, která pracuje na ni??ím nap?tí.

Do nového OmniBooku 500 je integrována také technologie SpeedStep spole?nosti Intel, která optimalizuje výkon baterie. SpeedStep umo??uje mobilním procesor?m Intel pracovat na dvou úrovních výkonu. Pokud je notebook napájen ze sít?, procesor b??í na plný výkon. P?i napájení z baterie v?ak automaticky sní?í svou rychlost a ?et?í tak baterii.

Kompatibilita p?íslu?enství ?ad HP OmniBook 500 a HP OmniBook 6000 umo??uje u?ivatel?m navzájem kombinovat celou ?adu za?ízení - v?etn? jednotek CDRW, DVD, LS-120, pam?tí, síových adaptér? - a nabízí tak firmám úsporné ?e?ení.

Cena a dostupnost

Modely ?ady HP OmniBook 500 jsou k dostání u dealer? HP a p?ímo v obchodech spole?nosti HP. Ceny se v ?eské republice budou pohybovat od 65 000 K? bez DPH za nejlevn?j?í model a p?ístroje jsou dodávány s p?edinstalovaným opera?ním systémem Microsoft Windows® 98 nebo Windows 2000. Bli??í informace o konfiguraci a parametrech naleznete na internetových stránkách spole?nosti HP http://www.hp.com/omnibook.

Bezdrátové vyu?ití

K dispozici je celá ?ada bezdrátového p?íslu?enství po?ínaje ?e?ením Lucent Wireless LAN a? po Bluetooth PC karty spole?nosti 3Com. Bezdrátová konektivita LAN je mo?ná díky kart? 802.11b LAN PC Card, spole?nému produktu firem HP/Lucent, která umo??uje u?ivatel?m bezdrátové spojení v rámci budov. HP spolupracuje na implementaci technologie Bluetooth do ?ady OmniBook se spole?ností 3COM; ?e?ení bude k dispozici ve druhém ?tvrtletí roku 2001.

Servis a podpora

Za notebooky spole?nosti HP stojí servis sv?tové kvality a programy podpory v?etn?:

Spole?nost HP rovn?? oznámila, ?e krom? servisu a program? podpory pro ?adu OmniBook 500 nabízí mo?nost podpory na dobu t?í let pro p?ípad náhodného po?kození výrobku.

?asopis Super Sv?t nezasahuje do obsahu zve?ejn?ných tiskových zpráv a není jejich autorem.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005