WEBMIX: Toulky Internetem (15)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 07. 01. 2001

?KOLA HROU
aneb kde sehnat maturitní otázky, seminární práce a jiné ?kolní pom?cky!


Jste studentem(kou) st?ední odborné nebo vysoké ?koly? Budete tento rok maturovat? Dostali jste za úkol vypracovat seminární práci nebo referát? ... Pokud ano, tak nezoufejte, jeliko? nejv?t?í elektronická knihovna na sv?t? - Internet - vám práv? nyní otvírá svou náru? a nabízí vám tu nejlep?í pomoc, kterou si jen m??ete p?át. - Nev??íte? Tak brouzdejte!

WWW.SEMINARKY.CZ

Tento spí?e vysoko?kolsky zam??ení server s jednoduchým designem a opravdu minimálním mno?stvím reklamy obsahuje pom?rn? slu?n? zapln?nou - tématicky roz?len?nou - databázi seminárních prací, která je p?ístupná skrze na úvodní stran? zobrazený katalog, jen? je roz?len?n na tématické celky a tyto celky pak následn? na jednotlivé oblasti. Nap?. jeden ze sedmi celkem dostupných tématický celk? tvo?í následující polo?ky: Ekonomie, Management, Marketing, Obchodní jednání, Korespondence, PR, Personalistika a Ú?etnictví.

Jako dal?í p?ednost serveru www.seminarky.cz vidím i velmi slu?n? propracovaný a hlavn? promy?lený systém informací zobrazovaných u ka?dé seminární práce, který mi ihned na první pohled prozradí, jak se daná seminární práce jmenuje, ?eho se týká, kdo je autorem, kdy vznikla, kolik má stran, zda-li má úvod a záv?r a dokonce i jsou-li v ní pou?ity n?jaké obrázky.

Proto?e si myslím, ?e od takto zam??eného serveru snad ji? nelze ani více po?adovat, tak mi nezbývá nic jiného, ne?-li vám doporu?it jeho náv?t?vu!

WWW.MATURITA.CZ

... je dle mého názoru asi tím nejlep?ím "st?edo?kolsky zam??eným" serverem v ?eské odno?i sít? sítí a svým "?tená??m" (nebo klient?m) nabízí opravdu "kvalitní zbo?í za dobrou cenu - jinak ?e?eno zadarmo"! I kdy? tento server nabízí i ?adu dal?ích vedlej?ích slu?eb, které se st?edo?kolským ?ivotem souvisí - nap?.: informa?ní centrum zam??ené na problematiku maturitních ples?, mo?nost zaslání elektronické pohlednice, informace o vysokých ?kolách a seznamku (- i to pat?í ke st?edo?kolskému ?ivotu), rád bych vás upozornil na hlavní tématickou ?ást, která je roz?len?na na dv? základní rubriky: MATURITNÍ OTÁZKY a REFERÁTY.

První ze dvou vý?e jmenovaných rubriky "MATURITNÍ OTÁZKY" je rozd?lena do 14 kategorií (?J-literatura, ?J-gramatika, ?tená?.deníky, Literatura-auto?i, Angli?tina, N?m?ina, Po?íta?e, Program. vybavení, Biologie, Ú?etnictví, Matematika, Zem?pis, D?jepis a Ekonomika), p?i?em? ka?dá kategorie obsahuje sv?j interní seznam jednotlivých vypracovaných maturitních otázek a p?ípadn? i seznam odkaz? ukazujících na jiné stránky zabývajících se shodným tématem.

Jeliko? rubrika "REFERÁTY" podléhá prakticky stejným pravidl?m jako p?ede?lá rubrika, tak ji nebudu nijak více komentovat, jen vám prozradím, ?e dle mých informací obsahuje n?co okolo 620 referát?, co? je ji? opravdu slu?né ?íslo, které p?ímo samo vybízí k náv?t?v? tohoto serveru!

Maturita server

Jako poslední vám nabízím mini-recenzi serveru "Maturita server", který se nalézá na následující adrese maturita.czechia.com a svým obsahem se dá p?irovnat k dosti "odleh?ené verzi" p?ede?lého serveru WWW.MATURITA.CZ. - Toto odleh?ení spo?ívá v absenci v?ech ostatních rubrik krom? rubriky "MATURITNÍ OTÁZKY", která má i p?es úzkou specializaci tohoto serveru men?í mno?ství rubrik ne?-li vý?e uvedený server.

Av?ak i p?es toto men?í mno?ství "u?ebního materiálu" si myslím, ?e se jedná o dobrý informa?ní server, který má svým náv?t?vník?m co nabídnou!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005