MICROSOFT vs. DOJ aneb je?t? v?t?í obrz vra?dí velkého obra

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Microsoft, Vydáno dne: 15. 06. 2000

... V??ím tomu, ?e mnozí z vás si p?i pomy?lení na v titulku nastín?nou situaci nepomyslíte nic nebo jen bezd??n? vzpomenete na svá trápení p?i (p?e)instalaci opera?ního systému typu Windows a ti?e se u?klíbnete! - Ale zkusil jste se n?kdo opravdu zamyslet nad tím, pro? skute?n? nemalé seskupení amerických stát? po?ádá hon na softwarevého obra v podání spole?nosti Microsoft nebo co (ne)vy?e?í nedávno vy?knutý rozsudek soudce (jméno si ji? nepamatuji, ale to není podstatné) zabývajícího se touto kauzou?

?e ne? - Vlastn? pro?? V?dy vy jste jen oby?ejnými strávníky, kte?í si jen objednávají svou porci jídla a nezajímá vás odkud pochází ba ani to, jakým zp?sobem se daná firma vyráb?jící va?e jídlo dostala na toto místo up?ednost?ovaného dodavatele.

Myslím si, ?e mohu s klidem ?íci, ?e vám (- nyní mám na mysli tu ?ást po?íta?ové obce, které je jedno, co se d?je s kauzou MICROSOFT vs. DOJ) tak trochu rozumím a ji? v?bec vám tento nezájem nezazlívám, ale p?esto bych byl rád, kdyby vás n?co málo následujících ?ádk? vyvedlo z va?eho "obvyklého klidu" a donutilo vás alespo? trochu zauva?ovat nad vý?e polo?enými otázkami.

Je?t? ne?-li se v?ak pustím do "zve?ej?ování svých spekulací", rád bych upozornil na skute?nost, ?e se rozhodn? nepo?ítám mezi aktivního p?íznivce Microsoftu (, co? dokazuje i m?j pom?rn? v?elí vztah se "sle?nou" jménem "Linux"), ale na druhou stranu se zase odmítám stát "principiálním" odp?rcem tohoto gigantu jen proto, ?e je velký a relativn? bohatý! - Zkrátka: "A pravda zvít?zí nad l?í a nenávistí!" I kdy? je to jen pohádka, tak je dobré ji snít!

O co v této kauze vlastn? jde? ... O "údajn?" (- rad?ji te? budu toto sl?vko ?asto pou?ívat, abych nikoho nijak zvlá? nepo?kodil) nerovný souboj p?i nabízení a distribuci internetového klienta MS Internet Explorer jako?to p?ímého konkurenta software Netscape Navigator (pozd?ji Communicator) a o "údajné" vyu?ívání svého tém?? monopolního postavení v oblasti opera?ních systému (= OS) k ovliv?ování prodejc? po?íta?ových sestav týkající se jejich volby OS a dal?ího programového vybavení (- sice nevím, jak p?esn? ?alobce definoval svou ?alobu a jestli v ní je zahrnuto i to druhé obvin?ní, ale zhruba o tyto v?ci v tomto sporu jde. Obzvlá?t? pak o první obvin?ní!).

Osobní komentá?:

Myslím, ?e ka?dý víme, jak to v obchod? (obzvlá?t? pak ve sv?tovém) chodí! - "Ty to ode m? koupí? a já ti dám tuhletu a tamtu slevu. Nekoupí?-li a nemá? v?bec ?ádný zájem, ne?ekej, ?e ti za týden ud?lám stejnou nabídku." - Tak to prost? chodí a tak to bude fungovat minimáln? i v blízké budoucnosti. A to jsem je?t? ani nezmínil r?zné legální a nelegální zp?soby lobingu a úplatk?. Zkrátka mezinárodní obchod je "tvrdá" hra a Microsoft se ji rozhodn? ú?astní.

To? m?j komentá? k (p?ípadné druhé ?ásti - ji? jsem ?ekl, ?e nevím, jestli je sou?ástí ?aloby) obvin?ní týkajícího se "údajného" nátlaku na prodejce po?íta??. Ale jak jsem ji? vý?e nazna?il, o tuto v?c zde ani tak nejde, jako hlavn? o "údajné" vyu?ití tém?? monopolního postavení OS Windows pro distribuci programu MS Internet Explorer!

Ano, kdy? se to takhle vysloví (napí?e), jak jsem to uvedl vý?e (na konci p?ede?lého odstavce), opravdu to vypadá jako "nekalá sout??", ale je tomu opravdu tak, jak to vypadá? Ji? z mé otázky m??ete vycítit, ?e s tímto tvrzením moc nesouhlasím a já jen mohu dodat, ?e tomu opravdu tak je!

Pokuste se v?ít do role Microsoftu, který se nejprve v po?átcích komer?ního Internetu sna?í prosadit svou vlastní sí MSN (Microsoft Network) s uceleným komplexem slu?eb a posléze Microsoftu bojujícím se zpo?d?ním, které získal p?i prosazování své vlastní sít?. Nic tragického, ale p?eci jenom dost na to, aby se zde (v této ?ásti softwaru) ji? prosadil jiný program a vytvo?il si výsostné postavení.

Av?ak vy máte peníze a schopné lidi, co? vám umo?ní za krátké ?asové období dohnat konkurenci a srovnat s ní krok. Mezitím zji?ujete, ?e o Internet je v?t?í zájem, ne? kdy kdo p?edpovídal a tak zvy?ujete p?ísun zdroj? do své Internet sekce, aby jste z této "popularity" vyt??ili co nejvíce. (Zatím nevidím nic ne?estného a neslu?ného!)

Va?e vy??í vstupy do vývoje a bezplatná distribuce vytvo?eného programu (MS IE) vás v celkovém "zú?tování" vyhouply na ?elo "pou?ívanosti" a zvý?ily vá? vliv na toto odv?tví. (V této ?ásti ji? za?íná nikým v minulosti neohro?ovaný Netscape sk?ípat zuby a zbrojit proti va?í "ofenzív?"!) - Je?t? je nutno zd?raznit, ?e od posledních verzí (od t?etí nebo ?tvrté verze) je MS IE prokazateln? kvalitativn? lep?í ne?-li Netscape Navigator, co? je dle mého názoru podstatný fakt!

Va?e úsp?chy a "?ádanost této technologie" (Internetu jako takového) vás podnítí k dal?í práci, která vyvrcholí integrací tohoto programu do va?eho jiného v?t?í a komplexn?j?ího programu - co na tom, ?e je to OS. - Pro "osv?tlení" celé této situace je dle mého názoru dobré p?ipomenou si nap?. vývoj programu MS Office (a vlastn? v?ech takovýchto kancelá?ských balík?). Nejprve zde byli jednotlivé sou?ásti: MS Word (textový procesor), MS Excel (tabulkový procesor), MS Access (databázový program), atd. a teprve a? po ur?ité dob? se objevili komplexní balíky sdru?ující jednotlivé sou?ásti do jednoho celku.

Ale pokra?ujme ... Slou?ením obou program? získáme nový produkt s novými mo?nosti, které lze ve v?t?in? p?ípad? ozna?it jako zlep?ující prvek. Ano, p?ipou?tím, jako sou?ást velmi roz?í?eného (tém?? a? monopolního, ale monopol to je?t? není - zkuste chvíli "neinovovat" tento OS a uvidíte, kde skon?í tento "tém?? monopolní" software) opera?ního systému se svým zp?sobem nabízí více lidem, ale ta mo?nost instalace konkuren?ního programu tu stále je!

Záv?r:

Tak znovu! O co v této kauze jde? ... No, po vý?e uvedeném logickém rozboru celé situace mi celá v?c p?ipadá jako v?echno ostatní jen ne boj za "právo u?ivatele (nás) u?ívat lep?í software" a "právo obchodní subjektu vyráb?t lep?í produkt, který se bude lépe prodávat". - Ano, já doká?i pochopit, kdy? anti-monopolní vládní ú?ad zaká?e odkoupení n?jaké malé firmy velkou, z d?vodu snahy velké firmy získat touto akcí na trhu monopol, ale vý?e rozebíraný proces mi p?ipadá jako absolutn? nesmyslný.

I kdy?, abych ?ekl pravdu, jako absolutn? nesmyslné mi p?ipadali i n?které dal?í kauzy, které se v USA t??ili pom?rn? slu?né popularit? a tak si ?íkám, ?e tomu mo?ná jen jako ?ECH nerozumím a nejsem schopen to pochopit.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005