WEBMIX: Toulky Internetem (14)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: WWW, Vydáno dne: 28. 05. 2000

NABÍT SI MOBIL ?I NENABÍT, TO? OTÁZKA, TV SCAN

NABÍT SI MOBIL ?I NENABÍT, TO? OTÁZKA
aneb jak si zm?nit logo a hudbu u mobilních telefon? Nokia!

Proto?e mobilní telefon se stal velmi rychle neodmyslitelnou sou?ástí na?eho b??ného "usp?chaného" ?ivota, není divu, ?e se tomuto ?ím dál tím více malému p?enosnému telefonnímu aparátu v?nuje zna?ná pozornost i v prost?edí sít? sítí, Internetu.

Asi nejlep?ím "d?kazem" tohoto mého tvrzení je existence WWW serveru www.mobil.cz, který se této tématice v?nuje od své hlavní stránky a? po tu nejní?e v adresá?ové struktu?e polo?enou stránku. Ale dost o www.mobil.cz, v?nujme se n??emu sice mén? známému, av?ak o to více zajímavému.

Dovolte mi, abych vám p?edstavil nedávno zniklý WWW server www.nabit.cz, který se zabývá rozesíláním "log" do mobilních telefon? zna?ky NOKIA (- dle mých informací toto omezení pramení z podpory / vlastn? nepodpory / této technologie ze strany výrobce mobilního telefonu). - Celá v?c probíhá asi takto: P?ejdete na WWW stránky serveru www.nabit.cz, vyberete si vám vyhovující "nové" logo (- k dispozici je n?kolik kategorií: firmy, GSM operáto?i, sci-fi, po?íta?e, atd.) a kliknete na n?j. Dále ji? jen zvolíte odpovídající typ va?e mobilního telefonu, vlo?íte jeho ?íslo a ode?lete. Nu a nyní vám nezbývá nic jiného, ne?-li ?ekat a? dorazí p?íslu?ná zpráva s va?im novým logem.

TV SCAN
aneb zajímavé "video snímky"!

Pat?íte-li k p?íznivc?m skryté kamery a neváháte kv?li takovéto zábav? stahovat z Internetu 2 a? 3 MB video soubory v AVI, MPG, MPEG nebo MOV formátu, tak v??te, ?e jste ideálními ?tená?i tohoto ?lánku, jeliko? "skrytá kamera" a "vtipné reklamní ?oty" jsou hlavní náplní mnou nedávno objeveného WWW serveru s p?ízna?ným názvem "TV scan".

Vý?e zmín?ná videa jsou p?ehledn? rozd?lena do dvou základních skupin dle jejich p?vodu a to na video pocházející z televize a z webu. Zatímco v rubrice "Z TV" p?edev?ím naleznete vtipné reklamy (nap?. z po?adu "Dokonalé ?t?stí"), jejich nápaditost je opravdu mnohdy a? neuv??itelná, rubrika "Z Webu" vás p?ivítá "domácím videem" a "skrytou kamerou".

Na záv?r si nemohu odpustit n?co málo odkaz? na mé favority z rubriky "Z TV".
Copyright supersvet.cz, 1998-2005