Jak si ud?lat (mini)lokální sí, dodatek ?. 1 aneb co si "elektrony" ?eptají, ale nebylo to psáno

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 14. 03. 2000Pokud se sami sebe ptáte: "Co se asi skrývá, pod tímto tak trochu podivuhodným názvem dne?ního ?lánku," tak v??te nebo ne, odpov?? je velmi prostá. Myslím si, ?e jste ji? ur?it? ka?dý za?il situaci, kdy jste n?co rozebírali ?i popisovali a zhruba po týdnu nebo rad?ji po dvou týdnech, jste si najednou z?ista jasna uv?domili, ?e jste je?t? mohli upozornit na "támhletu ?i onu v?c" nebo zmínit "tamten ?lánek" a ... o n?co podobného se tu dnes sna?ím já. Zkrátka se jedná o první dopl?ující ?lánek, s jeho? pomocí se sna?ím co nejvíce ucelit a sjednotit v?eobecné znalosti, které jsou pot?ebné k provozu své vlastní soukromé lokální sít?.

FTP Serv-U (by Cat Soft, Deerfield Communications Inc.)

WWW server: www.ftpserv-u.com
Opera?ní systém: Win 3.1, WFW 3.11, Win95, Win98, WinNT
Aktuální verze: Serv-U FTP-Server version 2.5

I kdy? LAN (?i chte-li: Intranet), tak jak jsem ji popsal v základním p?tidílném seriálu: "Jak si ud?lat (mini)lokální sí", je pln? funk?ním a pracujícím informa?ním systém, nelze mluvit o její 100% (te? nemluvím o funk?nosti a stabilit?, nýbr? o podpo?e v?ech standardních technologií), pokud bychom do ní neza?lenili slu?bu ozna?ovanou jako: "FTP server".

Jedná se o síovou aplikaci serverového typu, jen? nám na ur?itém portu dovolí zp?ístupnit souborové archivy ?len?né dle u?ivatelských ú?t?. Jeliko? jednotlivé ú?ty mohou být napojeny na r?zné diskové adresá?e va?eho síového serveru (- nyní mluvím o fyzickém po?íta?i) a mohou disponovat r?znými právy, lze takto nap?. zp?ístupnit va?im u?ivatel?m mo?nost editace svých HTML stránek umíst?ních na va?e síovém serveru. Samoz?ejmostí je i aktivace "anonymního" ú?tu, ke kterému se m??e p?ipojit ka?dý u?ivatel a je v?t?inou vyu?íván k distribuci nebo pouhému zp?ístupn?ní souborových archív? (nap?. XLS soubory obsahující ceníky va?ich slu?eb, PDF soubory s r?znými návody, ZIP soubory se spustitelnými u?ivatelskými aplikacemi, atd.).

P?edností vý?e jmenovaného FTP serveru je jeho velmi jednoduchá instalace a základní konfigurace, která spo?ívá v nastavení u?ivatel? (u?ivatelských skupin) a jejich práv. Mezi dal?í funkce nap?. pat?í zamezení p?ístupu z ur?ité IP, DNS adresy, definice datových kvót (= specifikace max. mno?ství p?enesených nebo sta?ených dat), jiných omezení (nap?. za ka?dý stáhnutý soubor musíte na tento FTP server p?emístit n?jaký jiný vá? soubor), atd.

Sou?ástí FTP Serv-U je také interní "jazyk", který vám umo?ní formulování interaktivních textových zpráv, jen? budou odesílány na základ? specifických operací provedených ze strany klienta FTP serveru.

FTP server FTP Serv-U version 2.5 si m??ete stáhnout z mate?ského serveru nebo ze souborového WWW archivu Download.com.

Dle mých ov??ených informací je v sou?asnosti k dispozici 45-denní zku?ební verze ve dvou rozdílných variantách.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005