Jak si ud?lat (mini)lokální sí 5 aneb rady, triky, atd.

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 20. 02. 2000Jeliko? základní konfigurace Apache HTTP serveru je dokon?ena, startovací, restartovací a ukon?ovací dávkové soubory takté?, nezbývá nám ji? nic jiného, ne?-li vybrat startovací dávku (soubor "start.bat" v ko?enovém adresá?i Apache) a spustit tak samotný webový server, který od této chvíle bude reagovat, dle svého default (standardního) nastavení na jakýkoli dotaz Internet klienta vedený na tento po?íta? a port ?íslo 80.

Poznámka: ?íslo portu lze ovlivnit v polo?ce Port v konfigura?ním souboru "httpd.conf" a sice p?epsání ?ádky Port 80 na Port + po?adovaná hodnota.

Dále vám také doporu?uji nastavit konfigura?ní ?ádek ServerAdmin you@your.address na platnou hodnotu, tedy ServerAdmin + va?e e-mailová adresa, jeliko? tato adresa bude poka?dé vracena serverem v p?ípadných chybových hlá?eních dotazujícímu se klientovi, který tak bude mít mo?nost, vás v p?ípad? pot?eby kontaktovat.

Pro akceptaci zm?n provedených v konfiguraci serveru za jeho b?hu jej sta?í restartovat za pomoci k tomuto ú?elu zhotoveného dávkového souboru "restart.bat".

Apache HTTP server a SSI (Server Side Includes)

SSI neboli Server Side Includes jsou definované vsuvky v dokumentu HTML, které jsou interpretovány WWW serverem p?ed p?edáním dokumentu klientovi. Soubory, které tyto vsuvky obsahují, mají ?asto p?ípony "shtml" nebo "ssi".

SSI umo??ují nap?íklad vlo?it do stránky datum její poslední úpravy, aktuální datum a ?as serveru, výstup zadaného p?íkazu nebo CGI skriptu. Obecný formát SSI vsuvky je následující:

<!--#p?íkaz parametr1=hodnota parametr2=hodnota parametrn=hodnota -->

P?íkazy a jejich parametry:

 1. config - umo??uje nastavit tyto parametry:
  • errmsg="zpráva" - zpráva v p?ípad? chyby SSI
  • sizefmt="abbrev" - velikost souboru se zobrazí v kilobytech
  • sizefmt="bytes" - velikost souboru se zobrazí v bytech
  • timefmt="?et?zec" - nastavení formátu datumu
 2. echo var="prom?nná" - zobrazí hodnotu n?které z následujících prom?nných:
  • DATE_LOCAL
  • DATE_GMT
  • DOCUMENT_NAME
  • DOCUMENT_URL
  • LAST_MODIFIED
  • QUERY_STRING_UNESCAPED
 3. exec cgi="skript" - spustí zadaný CGI skript
 4. exec cmd="p?íkaz" - spustí zadaný p?íkaz
 5. flastmod file="soubor" - vypí?e datum modifikace zadaného souboru
 6. include file="soubor" - vlo?í do dokumentu zadaný soubor
 7. include virtual="URL" - vlo?í do dokumentu dokument se zadaným URL
 8. size file="soubor" - vypí?e velikost zadaného souboru

Konfigurace Apache:

Otev?eme ná? oblíbený konfigura?ní soubor "httpd.conf" a najdeme odstavec To use server-parsed HTML files, který ve své dolní ?ásti obsahuje dv? neodkomentované (viz. minulé díly) následující ?ádky:

AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml

Ob? odkomentujeme (zbavíme je tohoto '#' znaku) a p?esuneme se na ?ádek Options Indexes FollowSymLinks, kde na jeho konec p?ipí?eme slovo "Includes", tak?e vznikne následující ?ádek: Options Indexes FollowSymLinks Includes

V d?sledku této nové konfigurace Apache HTTP serveru, která se projeví a? po jeho restartu, bude vá? server u ka?dé stránky s p?íponou "shtml" p?edpokládat aplikaci SSI vsuvek a bude ji proto na tuto technologii testovat. Server lze samoz?ejm? nastavit tak, aby testoval na SSI ka?dou p?ená?enou stránku, ale tuto konfiguraci vám nedoporu?uji, nebo zbyte?n? u?írá celkový výkon va?eho serveru.

Apache HTTP server a CGI (Common Gateway Interface)

Proto?e zp?sob? tvorby CGI skript? je dosti zna?né mno?ství a jazyk? jak by smet, ?eknu vám pouze to, ?e nej?ast?j?ími jazyky, s jejich? pomocí jsou CGI vytvá?eny, jsou PERL, PHP a C, co? myslím dostate?n? dokumentuje obrovskou ?kálu mo?ností, kterou CGI umo??ují.

Ale nyní ji? k samotné konfiguraci:

Op?t otev?eme konfigura?ní soubor "httpd.conf" a najdeme neodkomentovaný ?ádek: AddHandler cgi-script .cgi. Na?im jediným úkolem bude ho odkomentovat a ?íci tak serveru, ?e od p?í?tího restartu soubory s p?íponou "cgi" bude interpretovat jako CGI skripty.

Druhá a zárove? poslední fáze p?ípravy na?eho serveru na CGI skritpy bude spo?ívat v nastavení parametru ScriptAlias na správnou hodnotu. Pomocí hodnoty tohoto parametru máte mo?nost definovat fyzické umíst?ní CGI skript? na va?em PC. Standardní (tzv. default) p?ednastavená hodnota m??e vypadat nap?íklad takto: ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Apache Group/Apache/cgi-bin/" a ?íká vám, ?e ve?keré cgi skripty jsou proveditelné pouze v adresá?i C:/Apache Group/Apache/cgi-bin/. Pokud s tím souhlasíte, tak nic nem??te!


Jeliko? jsem samotný výklad SSI a CGI pon?kud roztáhl a nestihnu jsem tak vt?snat ani letmý popis serverového produktu Fortech Proxy+ v.2.30, p?i?em? po?et díl? neúprosn? naskakuje, rozhodl jsem se tímto pátým dílem tento seriál Jak si ud?lat (mini)lokální sí aneb rady, triky, atd. ukon?it a v?novat Proxy+ v.2.30 samostatný ?lánek.

Dále bych vás rád upozornil na skute?nost, ?e také chystám men?í sérii ?lánk? v?novanou tvorb? CGI skript? v PERLu a jazyce C++. - Tak?e pokud máte n?jaký vhodný nám?t ?i materiál týkající se tohoto tématu neváhejte a mailujte!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005