Jak si ud?lat (mini)lokální sí 4 aneb rady, triky, atd.

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 13. 02. 2000Jak jsem minule slíbil, tak ?iním a proto ihned za?ínám s dokon?ením mého malého seznamu pro na?e ú?ely se hodících serverových produkt? a ní?e pokra?uji pon?kud detailn?j?ím rozborem mého oblíbeného WEB/HTTP serveru Apache a serverového balíku Fortech Proxy+ v.2.30.

WinRoute Pro 4.0 je 700 KB software (pom?r velikosti ku výkonu je opravdu vynikající) pro bezpe?né p?ipojení va?í LAN sít? (intranetu) do Internetu pomocí velkého mno?ství serverových nástroj? a ?ady dopl?ku: NAT (Network Address Translation), Firewall, Po?tovní server, Proxy-Cache server, DHCP server, DNS forwarder, Sm?rování IP, mapování port?, URL filtr, atd.

?pi?kovost tohoto softwaru jen dokládá velké mno?ství ocen?ní a doporu?ení renomovaných agentur, redakcí a správc? server?. Za v?echny jmenujme: Softwarové noviny ud?lily ocen?ní Produkt m?síce 1/2000, WinRoute získal od ?asopisu Computer ocen?ní Dobrá koup? za výhodný pom?r cena/vlastnosti a v neposlední ?ad? WinRoute Pro 4.0 získal presti?ní cenu WINner99! od populárního serveru WinFiles.com, pat?ící do skupiny CNET.

Av?ak dost bylo chvály na serverový produkt WinRoute spole?nosti Tiny Software s.r.o., proto?e nastal ?as na p?edstavení dal?ího (a také posledního) programu, který mi p?i výb?ru uvízl mezi prsty.

Malá poznámka k WinRoute: Z mate?ského serveru si lze stáhnout jeho 30 denní plnou zku?ební verzi. Jinak prodejní cena za?íná na K? 1600,-- za verzi pro 3 PC s názvem Home, jen? dokonce umo??uje propojení PC i paralelním kabelem nebo skrze USB! - Na obrázku ?. 1 m??ete vid?t administrativní aplikaci.

Obrázek ?. 1

WinProxy 3.0 p?edstavuje hlavn? na bezpe?nost a korektnost zam??ené softwarové vybavení pro p?ipojení va?í lokální sít? do prost?edí Internetu. Za vysokou bezpe?nost takto realizovaného p?ipojení, které je nap?. podpo?eno integrovaným antivirových programem, ov?em platíme sní?enou univerzálností tohoto produktu, jen? se nap?. projevuje v absenci výkonného Mail serveru. - Specifickou výhodou tohoto programu by m?la být i jeho tém?? automatická instalace a konfigurace, kterou zaji?uje do zna?né míry velmi samostatný "wizard" ("pr?vodce").

Nevýhodou pro ?eského u?ivatele bude asi absence ?eské dokumentace.

Poznámka: Sou?ástí nabídky Ositis Software je i 30 denní plná zku?ební verze.

Nu a touto poslední poznámkou kon?ím vý?et mého opravdu malého seznamu pro nás vhodných serverových produkt? a otevírám kapitolu s názvem: "Praktické zku?enosti s provozem serverových aplikací".

Praktické zku?enosti s provozem serverových aplikací

APACHE HTTP SERVER 1.3.9 (?eské zrcadlo mate?ského serveru)

Jak jsem ji? ve t?etím dílu tohoto seriálu ?ekl (no, vlastn? psal): Instala?ní modul a posléze i celý program zabírá necelé 3 MB a jeho základní konfigurace spo?ívá, alespo? v poslední verzi 1.3.9, pouze v tom, ?e "odkomentujete" ?ádek SERVERNAME v konfigura?ním souboru "httpd.conf" a doplníte jej o platnou IP (viz. druhý díl) ?i DNS adresu va?eho po?íta?e.

Pro ty z vás, kte?í netu?í, co znamená slovo: "odkomentovat", malá vysv?tlivka. V konfigura?ním souboru WEB/HTTP serveru Apache je platnost ?i neplatnost ?ádku daná p?ítomností znaku "ohrádky" (znak v uvozovkách: "#") na za?átku dané ?ádky. Tak nap?. takto vypadající ?ádek: #ServerName new.host.name, nejen ?e není odkomontovaný (tedy p?eveden do platného stavu), ale ani neobsahuje platnou DNS nebo IP adresu va?eho serveru. - A jak to vím? Proto?e new.host.name je tzv. default hodnota, která ov?em nemá ?ádný skute?ný význam. - Správná konfigurace tohoto ?ádku by nap?. mohla vypadat takto: ServerName http://192.168.1.11

Jako dal?í bod v konfiguraci Apache bych vid?l vytvo?ení: startovacího, restartovacího a ukon?ovacího dávkového souboru, které nám posléze poslou?í k rychlej?í práci s tímto webovým serverem.

Startovací dávkových soubor si pojmenujeme nap?.: "start.bat" a vlo?íme do jeho t?la následující p?íkaz v uvozovkách (samoz?ejm? bez t?ch uvozovek): " Apache.exe -d "C:\Apache Group\Apache" -s  ". Tento soubor pak ulo?íme do ko?enového adresá?e Apache HTTP serveru.

Dávkový soubor lze nap?. vytvo?it následujícím postupem: 1) vytvo?íme jednoduchý textový soubor s p?íponkou TXT a vpí?eme do jeho t?la vý?e zmín?ný p?íkaz, 2) p?ejmenujeme TXT p?íponu textového souboru na BAT a získáme dávkový soubor.

Stejn? vytvo?íme i ostatní dva dávkové soubory:

P?í?t? dokon?íme praktické povídání o Apache HTTP serveru (zprovozníme nap?. SSI a CGI slu?by) a podíváme se na zoubek serverovému produktu Fortech Proxy+ v.2.30.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005