Jak si ud?lat (mini)lokální sí 3 aneb rady, triky, atd.

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 07. 02. 2000Provozování serverových slu?eb v LAN prost?edí: Tak, jako se p?i první hodin? v p?edm?tu Informatika (?i Výpo?etní technika) dovíte, ?e samotný po?íta? (hardware) by byl bez softwaru jen bezcennou hromádkou kovu, plastu, k?emíku, apod. surovin, tak vám zde na rovinu ?íkám, ?e podobný vztah existuje i mezi va?í "práv? narozenou" LAN a softwarovými servery, o kterých jsem se zmínil ji? v prvním díle na?eho seriálu.

Ano, p?ipou?tím, ?e va?e LAN bude bez jejich p?ítomnosti fungovat a budete ji moci v klidu vyu?ívat nap?. k p?ená?ení soubor?, ale na druhou stranu vás zase mohu ujistit, ?e v takovém p?ípad? nikdy nedosáhnete výrazn?j?ího vyu?ití va?í lokální sít? a hlavn? nenabudete ?ádné - tolik cen?né - zku?enosti se správou a provozování intranetových síových server?.

Správná volba aneb co pot?ebujete a co ne: Pokud jsem vás - svým mo?ná p?eci jenom pon?kud p?ehnaným tvrzením (, ale z ur?itého pohledu rozhodn? pravdivým) - p?esv?d?il o nezbytné p?ítomnosti internet/intranetových server? v prost?edí va?í LAN, jsem jedin? rád a slibuji vám, ?e toho nebudete rozhodn? litovat. V opa?ném p?ípad? vás jen ?ádám, aby jste u tohoto ?lánku vydr?eli co mo?ná nejdéle a kdo ví, jste-li ?ist? náhodou n?kde u prost?ed nebo na konci nezjistíte, ?e ten nápad s instalací n?jakého toho zajímavého serveru není a? zas tak ?patný a ?e se vlastn? na n?jakou takovou práci ji? dávno t??íte!

Ale dost ?e?í a vzh?ru do práce.

Ov?em je?t? ne?-li p?istoupíme k samotnému stáhnutí pot?ebného softwaru a jeho následné instalaci, m?li bychom si ud?lat jasno v tom, co v?e vlastn? chceme v prost?edí na?í LAN provozovat a jak by to m?lo asi vypadat.

I kdy? odpov?? na ob? otázky se n?kterým z vás m??e zdá pom?rn? jednoduchá, není to a? zas tak pravda. - Nap?. n?komu bude sta?it, kdy? si nainstaluje pouze Mail (po?tovní) server, jinému zase Web server a t?etí bude ?ádat obojí spolu s jednoduchým, ale výkonným Proxy Cache serverem. A práv? o to mi jde. - Myslím si, ?e je zbyte?né instalovat rozsáhlý serverový balík, kdy? chci pouze jeden konkrétní server a naopak. Zkrátka je nutné si v?e d?kladn? promyslet a ne sáhnout hned po prvním produktu, který uvidím, by by m?l vynikající reference.

Pro p?ípad, ?e jsi nem??ete vzpomenout na funkce jednotlivých síových server? vám nyní ní?e nabízím malý p?ehled s drobnými poznámkami:

Co, kde a za kolik: Proto?e vás nechci rozhodn? vystra?it hned ze za?átku, za?nu rad?ji tím, co je úpln? zdarma a bez jakýchkoli omezení.

Apache HTTP Server - Jedná se o klasický, velmi výkonný a hlavn? bezplatný WEB (HTTP) server, na jeho? základ? funguje zna?ná ?ást Internetu. Instala?ní modul a posléze i celý program zabírá necelé 3 MB a jeho základní konfigurace spo?ívá, alespo? v poslední verzi 1.3.9, pouze v tom, ?e "odkomentujete" ?ádek SERVERNAME v configura?ním souboru "httpd.conf" a doplníte jej o platnou IP (viz. druhý díl) ?i DNS adresu va?eho po?íta?e. - Myslím si, ?e více si snad ani nelze p?át. - Mate?ský WEB se nalézá na adrese www.apache.org, ale já osobn? vám doporu?uji pou?ít pro stáhnutí vám vyhovující verze (- ?ídí se dle pou?ívaného opera?ního systému: Linux, Windows, atd.) vý?e v názvu odkázané ?eské zrcadlo.

Dal?í produkty ji? sice nepat?í mezi "free software" (free source), ale i tak se dají legáln? vyu?ít minimáln? po 30 denní zku?ební dobu nebo p?i akceptování (- zde se spí?e jedná o smí?ení se) specifických omezení pro volnou verzi i po del?í dobu, ne?-li on?ch klasických 30 dní a nocí. Omezení se nap?. týká po?tu u?ivatelských ú?t?, cache pam?ti proxy serveru, atd.

Myslím si, ?e není na ?kodu, kdy? vám je?t? prozradím, ?e v?echny ní?e jmenované serverové balíky jsou primárn? ur?eny k p?ipojení LAN (intranetu) k Internetu prost?ednictvím pevné linky, modemu (dial up) nebo ISDN. Na druhou stranu to v?ak neznamená, ?e je nelze pou?ít i v prost?edí, kde k ?ádnému styku s Internetem nebude docházet.

Proxy+ 2.30 je program, který po spu?t?ní na síové stanici ?i serveru s MS Windows9x/NT realizuje: firewall (má smysl pouze p?i p?ipojování k Internetu), proxy server (zde platí ta samá poznámka, nechcete-li "ke?ova" vlastní intranetové webové stránky) a po?tovní server. Navíc tento software obsahuje zabudovanou podporu aktivace jednoduchého (bez podpory CGI, SSI, apod. v?cí) webového (?i HTTP) serveru. Mezi dal?í, dá se ?íci dnes ji? nezbytné funkce dále pat?í: mo?nost omezení p?ístupu k jednotlivých slu?bám, správa a konfigurace pomocí WWW rozhraní a on-line zobrazování stavových informací (v?etn? login?). - Mate?ský server najdete zde!

Poznámka: Zdarma je k dispozici verze pro 3 u?ivatele nebo 14-denní neomezená verze.

P?í?t? dokon?íme ná? malý seznam serverových produkt? a na n?které z nich se podíváme trochu blí?e.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005