Jak si ud?lat (mini)lokální sí 2 aneb rady, triky, atd.

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 29. 01. 2000Instalace a zprovozn?ní va?í LAN sít?: Jeliko? p?edpokládám, ?e úrove? znalostí a hlavn? zku?eností s "vrtáním se" v útrobách po?íta?e se m??e rapidn? li?it od jednoho ?tená?e ke druhému, popí?i zde rad?ji i samotnou fyzickou instalaci síové karty do "t?la" (nebo chcete-li slangov?: "bedny") po?íta?e.

Instalace síových karet:

 1. P?ipravíme si ve?keré nutné ná?adí (pat?i?ný k?í?ový ?roubovák, síovou kartu, v p?ípad? ?patného ?i nevyhovujícího osv?tlení baterku, atd.) a celou p?ípravu dokon?íme zbavením na?eho t?la statické elekt?iny (nap?. se dotkneme kostry tepelného radiátoru).
 2. Zbavíme "bednu" ve?kerých ???r vedoucích k monitoru, tiskárn?, modemu, elektrické zásuvce, vn?j?ím reproduktor?m, ... a p?emístíme ji na lépe p?ístupné místo (je-li mo?no, tak na st?l, proto?e jedin? zde se nebudete muset zbyte?n? ohýbat).
 3. V následující fázi zbavíme "bednu" jejího krytu a zp?ístupníme si tak vnit?ní prostor.
 4. Zvolíme si vhodný (je nutné brát také ohledy na co mo?ná nejlep?í cirkulaci vzduchu uvnit? "bedny", aby bylo chlazení studeným vzduchem co mo?ná nejefektivn?j?í), odpovídající (typov? slu?itelný s druhem karty: ISA, PCI) volný slot (pozici) a vylomíme odpovídající otvor v zadní ?ásti "bedny", abychom do n?j mohli následovn? umístit konektorovou ?ást síové karty.
 5. Po zasunutí karty do vámi zvoleného slotu, jejím upevn?ní (v?t?inou se musí p?i?roubovat ke kost?e "bedny") a ov??ení správného zastr?ení kontaktních pin?, vrátíme kryt na "bednu" a pe?liv? jej zp?tn? upevníme na kostru "bedny".
 6. V poslední fázi vrátíme "bednu" na její místo a zp?tn? upevníme v?echny kabely.

Stejným zp?sobem nainstalujeme i druhou síovou kartu a úpln? na konec natáhneme p?ipravenou cestou datový kabel a zacvakneme oba koncové konektory.

Zprovozn?ní LAN sít?:

Základní konfigurace SW zdroj?: Jak jsem ji? v p?ede?lém díle nazna?il, základním stavebním kamenem (ze softwarového hlediska) p?i budování LAN je instalace shodných síových protokol? na v?ech po?íta?ích, jen? jsou sou?ástí va?í LAN sít?. Ov?em je?t?, ne?-li se dostaneme k dialogu, kde si budeme moci zvolit pot?ebný síový protokol, parametry "identifikace" po?íta?e ve va?í LAN síti, atd., musíme oba computery ?erstv? obohacené o síové karty spustit, nechat OS Windows nainstalovat v?echny pot?ebné ovlada?e (- mo?ná p?e?kat pár dle Microsoft nezbytných restart? OS Windows ?i dokonce samotného PC) a v p?ípad? pot?eby doinstalovat ru?n? za pomoci funkce "P?idat nebo ubrat programy" zálo?ka "Instalace Windows", kterou naleznete ve slo?ce "Ovládací panely", dal?í síové prvky jako: "Telefonické p?ipojení sít?, Server telefonického p?ipojení, Telefon, atd." (Pozn.: Tyto dal?í prvky budete pot?ebovat pouze v p?ípad?, kdy? se rozhodnete va?i mini-LAN p?ipojit - v jakékoli form? - k Internetu.)

Tak tedy: v?echny základní síové ovlada?e instalovány, polo?ka "Sí" ve slo?ce "Ovládací panely" aktivována, proto vzh?ru do oceánu jedni?ek a nul surfující po va?í LAN d?íve va?imi po?íta?i netu?enou rychlostí. - ... Proto?e "uvítací zn?lka" ji? dohrála (mám namysli startovací zn?lku OS Win) a vá? computer se nem??e do?kat a? si "pokecá o nesmrtelnosti chrousta" se svým kolegou, rychle p?ejd?te do slo?ky "Ovládací panely" (nejlépe skrze tla?ítko "Start" -> "Nastavení" -> "Ovládací panely") a aktivujte polo?ku "Sí" (viz. obrázek ?. 1).

Obrázek ?. 1

Co?! ?e prý ten vá? formulá? s nainstalovanými sou?ástmi je prázdný ?i tém?? prázdný? ... No, nevadí, n?kolik málo pohyb? my?í, stisk? t?ch pravých kláves a m??ete si být jisti, ?e se i ten vá? p?kn? zaplní. - Av?ak dost zbyte?ného mluvení a hurá do práce!

Jak p?idat pot?ebné síové sou?ásti:

 1. Stiskneme tla?ítko "P?idat..." a dosáhneme tak zobrazení dialogu shodného s obrázkem ?íslo dv?.

  Obrázek ?. 2

 2. Zde zvolíme p?íslu?nou kategorii síové sou?ásti a p?ejdeme stiskem tla?ítka "P?idat..." do dal?í fáze instalace p?íslu?né sou?ásti. - Na?im cílem je nainstalovat:

  • Síový TCP/IP protokol spole?nosti Microsoft, ke kterému se dostanete p?es: Protokol (tla?ítko "P?idat...") -> Microsoft -> Protokol TCP/IP (tla?ítko "OK")
  • Klienta Microsoft sít?, ke kterému se dostanete skrze: Klient (tla?ítko "P?idat...") -> Microsft -> Klient sít? Microsoft (tla?ítko "OK")

 3. Instalace síové slu?by zaji?ující "Sdílení soubor? a tiskáren v sítích Microsoft" dosáhneme stiskem tla?ítka "Sdílení soubor? a tiskáren..." (viz. obrázek ?íslo 1) a od?krtnutím pat?i?ných p?epína??.

 4. Pozn.: Telefonní adaptér a jeho napojení na TCP/IP protokol zobrazené na ukázkovém obrázku ?íslo jedna je nutné pouze v p?ípad?, ?e se hodláte p?ipojovat k Internetu prost?ednictvím telefonu. Tudí?, nevlastníte-li a hlavn? neprovozujete-li p?ipojení k Internetu, pozbývá instalace Telefonní adaptéru a sním spojených sou?ástí smyslu.

Dal?í nezbytná individuální konfigurace po?íta?? ve va?í LAN:

Individuální konfiguraci na?ich dvou po?íta?? za?neme specifikací názv? po?íta?e a pracovní skupiny, do které bude nále?et. Tyto údaje se nastavují v zálo?ce "Identifikace" (cesta k této zálo?ce: "Ovládací panely" -> "Sí" -> "Identifikace"), její? ?áste?nou podobu m??ete vid?t na obrázku ?íslo 3.

Obrázek ?. 3

Polo?ka "Název po?íta?e" musí obsahovat v?dy jedine?ný název, aby byla zaru?ena jedine?nost po?íta?ové stanice ve va?í síti. Naopak shodným vypln?ní ozna?ení "Pracovní skupina" docílíte sjednocení v?ech individuálních po?íta?? pod jednu pracovní skupinu, co? je v na?em p?ípad? vítaný stav.

Individuální konfiguraci na?ich dvou po?íta?? dokon?íme specifikací jejich IP adres a masky podsít?. Tento úkon lze sice provád?t za pomoci v síti aktivn? fungujícího DHCP serveru, ale konfigurace a správa dvou PC je natolik lehká, ?e by se to nevyplatilo.

Jeliko? volba IP adres v po?íta?ové síti podléhá ur?itým pravidl?m a myslím si, ?e je zbyte?né je zde rozebírat, tak vám zde nabízím k opisu jedno ji? hotové ?e?ení:

 1. P?ejd?te ze zálo?ky "Identifikace" na zálo?ku "Konfigurace" (viz. obrázek ?íslo 1), klikn?te my?í na sou?ást sít? ozna?enou jako: "Protokol TCP/IP -> (ozna?ení va?í síové karty)" (v mém p?ípad? "3Com EtherLink III ISA ...") a stiskn?te tla?ítko "Vlastnosti". Následkem této akce dojde k zobrazení dialogu pojmenovaného jako: "Protokol TCP/IP - vlastnosti", který obsahuje 7 r?zn? ozna?ených zálo?ek. Vyberete zálo?ku "Adresa IP" a p?epnete asi ve prost?ed formulá?e umíst?ný p?epína?e z polohy: "Získat adresu IP ze serveru DHCP" do polohy "Zadat adresu IP ru?n?".
 2. Po zm?n? p?epína?e do v prvním bod? specifikované polohy se vám zp?ístupní dv? pole ozna?ené jako: "Adresa IP" a "Maska podsít?". První pole upravíte tak, aby výsledek odpovídal následujícímu vzoru: "192.168.1.11" a druhé pole upravíte takto: "255.255.255.0" (Pozn.: Uvozovky nejsou sou?ástí vpisovaných ?íselných hodnot.).
 3. Druhý po?íta? nakonfigurujete stejným zp?sobem, s tím rozdílem, ?e poslední ?tvrtou hodnotu zapisované IP adresy zvý?íte o jedni?ku, tedy do prvního pole zapí?e následující: "192.168.1.12". Druhé pole (tedy maska podsít?) bude mít po?ád stejnou hodnotu: "255.255.255.0".

Ptáte-li se, zdali budeme n?co m?nit v zálo?ce "?ízení p?ístupu" (na stejné úrovni, jako jsou zálo?ky: "Konfigurace" a "Identifikace"), tak má odpov?? zní: NE.

Nyní ji? jen sta?í opustit ovládací panel "Sí", potvrdit instalaci v?ech nutných ovlada?? a restartovat po?íta?.

Vauuu! A je to! - Ne, vlastn? zbývá je?t? jedna v?c. Nyní musíte za pomoci Explorera (tedy Pr?zkumníka) specifikovat, které soubory, adresá?e, nebo dokonce disky budou na síti p?ístupné a v jakém rozsahu. Toto nastavení provedete pomocí aktivace Vlastností (souboru, adresá?e, disku) a p?epnutím se ze zálo?ky "Obecné" na zálo?ku "Sdílení", kde naleznete v?e pot?ebné. A te? je to opravdu v?e!

P?í?t? se podíváme na provozování server? v prost?edí LAN, elektronickou po?tu v LAN, atd.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005