Paint Shop Pro 5.01 (II.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 02. 09. 1999(Pokra?ování mini-recenze grafického editoru: PSP 5.01)

Perli?ky z prost?edí nástrojových panel?! Grafický editor PSP 5.01 obsahuje celkem sedm nástrojových panel? (Color Palette, Control Palette, Histogram Window, Layer Palette, Status Bar, Tool Bar, Tool Palette), z nich? ka?dý vám svým specifickým zp?sobem velmi uleh?uje práci p?i vytvá?ení ?i upravování obrázku.

I kdy? vím, ?e jsem vám b?hem tohoto dvoudílného ?lánku zdaleka nep?edstavil v?echny mo?nosti programu Paint Shop Pro 5.01, tak p?esto doufám, ?e jsem ve vás alespo? vzbudil zdraví zájem, p?edstavil vám jeho základní rysy a upozornil na jeho p?ednosti, které vám pomohou k dosa?ení v?t?í výkonnosti práce s tímto programem.

P?eji krásný víkend ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005