Paint Shop Pro 5.01

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 30. 08. 1999Výrobce programu: Jasc Software, Inc.

Jeliko? minulý dvoudílní ?lánek s názvem "Jak vytvá?et Internet grafiku" vzbudil u mnohých z vás nemalý zájem o tento problém a ur?itá ?ást ?tená?? ?ádala i malou "recenzi", která by o n?co d?kladn?ji p?edstavila mého favorita v internetových grafických programech, rozhodl jsem splnit va?e p?ání a doplnit toto zajímavé téma i o malou "recenzi" grafického nástroje "Paint Shop Pro", s jeho? pomocí m??ete za?ít lehce realizovat své "grafické sny".

Pro? práv? PSP (= Paint Shop Pro)? - Proto?e je lehce ovladatelný, rychlý, výkonný, podporuje velké mno?ství grafických formát?, umo??uje "zrychlený" (maximáln? zjednodu?ený) p?ístup k nej?ast?ji pou?ívaným funkcím a disponuje propracovaných "zaklada?em" obrázk?. (Poznámka: Je toho samoz?ejm? mnohem a mnohem více, ale myslím, ?e se mi poda?ilo vyjmenovat to podstatné!)

První kr??ky! - "Kdo chce um?t létat, ten se musí nejprve nau?it skákat!" Tak p?esn? toto ?elezné pravidlo zde neplatí, proto?e pracovní prost?edí programu PSP 5.01 je tak intuitivní a snad by se dalo ?íci i: "standardn? zpracované", ?e s jeho ovládáním nebudete mít rozhodn? ?ádné potí?e a budete si p?ipadat jako v "pohodlí svého oblíbeného k?esla u praskajícího krbu." - Osobn? si myslím, ?e tento "bla?ený pocit" nenavazuje pouze klasicky provedená soustava nabídek (menu), ale také "osobit?", av?ak intuitivn?, zpracovaná soustava nástrojových panel? (angl.: Toolbars), které lze samoz?ejm? v p?ípad? pot?eby z pracovní plochy odstranit pouhým zatr?ením jednoho p?epína?e. (Poznámka pro "budoucí" u?ivatele: Nástrojové panely "Histogram Window" a "Layer Palette" nejsou pro b??nou práci v?bec za pot?ebí, proto vám doporu?uji je odstranit z pracovní plochy. U?et?íte tak "zlatem nevyvá?itelný" edita?ní prostor.)

Profesionální "zaklada?" nových obrázk?. - Dal?í (ji? vý?e zmín?nou) výhodou tohoto softu je také jeho pe?liv? zpracovaný dialog p?i zakládání nového obrázku, jen? vám umo?ní (v pixelech, cm nebo v palcích) definovat rozm?ry, barevnou hloubku a typ pozadí. Nesporným plusem je i "kapacitní ukazatel", který vám v ka?dém okam?iku zakládacího procesu ukazuje velikost (v KBytes) maximáln? vyu?itého/zapln?ného obrázku.

Nadstandardní základní obsluha. Sou?ástí (mnou osobn? nazývané) standardní výbavy obvykle obsa?ené ve dvou polo?kách "File" a "Edit" hlavního menu v?t?iny program? jsou zde jak klasické funkce typu Ulo? (save), Ulo? jako, (save as), tak i n?které pon?kud "exoti?t?j?í" typu Browse... (p?ehledn? zobrazí v?echny náhledy na obrázky obsa?ené ve zvolené slo?ce pevného disku) a Barch Conversion... (zp?ístup?ující dialog s jeho? pomocí lehce zkonvertujete obrázek z jednoho formátu do druhého).

Pokra?ování p?í?t? ...

Související ODKAZY:
Paint Shop Pro 6 Beta!: Nová beta-verze tohoto skv?lého programu se spoustou vylep?ení a ...
Paint Shop Pro 5: Domovské stránky tohoto komplexního nástroje ur?eného pro tvorbu obrázk?.

P?eji úsp??ný start do nového týdne ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005