Jak vytvá?et Internet grafiku, díl druhý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 26. 08. 1999Pokra?ování vý?tu Základních "pomyslných" ustanovení týkajících se tvorby obrázk? nasazených v prost?edí Internetu:

Pozadí vypl?ující obrázky:

Zajisté jste ji? n?kdy nap?. nav?tívili (WWW) stránky, které vám svým vzhledem p?ipomínaly vyta?ené listy z krou?ky spojeného poznámkového bloku nebo stránky s ?edo-bílým mramorovým podkladem. Ať tak, ?i tak, jednalo se v obou p?ípadech o (ú?innou) aplikaci toto?né technologie, jen? je zalo?ena na "dla?dicovém efektu".

-> Vy, jako tv?rce pozadí, vytvo?íte malý úzký a dostate?n? dlouhý prou?ek (minimáln? 1024 bod? - pixel?!) nebo st?edn? veliký ?tverec s po?adovaným vzorem, jen? je pak tolikrát opakovan? polo?en vedle a pod sebe náv?t?vníkovým prohlí?e?em, dokud nedojde k úplnému zapln?ní pozadí va?í stránky. Celý fígl vlastn? spo?ívá v ?ikovn? navr?eném vzoru, jen? pak - p?i p?ilo?ení t?chto dvou toto?ných obrázk? k sob? z jakékoli strany - na sebe dokonale navazuje.

Je?t? p?ipomínám, ?e práv? zde platí (dvojnásobn?) první pravidlo o co mo?ná nejmen?í datové velikosti vámi vytvo?eného obrázku.

Transparentní obrázky:

Jak jsem ji? vý?e v textu nazna?il, transparentnost = pr?hlednost, co? v praxi znamená, ?e ur?itá (speciáln? definovaná) ?ást va?eho obrázku "m??e" být pr?hledná a p?ebírat tak v daném míst? vzor spodní výpln?. - A jak definujete onu pr?hlednou ?ást?

Nap?íklad v mém oblíbeném programu Paint Shop Pro 5.01 se transparentní ?ást definuje za pomoci vámi speciáln? vy?len?né barvy (- v?t?inou barva, jen? v daném obrázku nepot?ebujete pou?ít) a indexu, který této barv? pat?í. Dále ji? jen sta?í za pomoci ukazovátka "Dropper" zjistit p?íslu?ný index a zapsat jej spolu s potvrzením aktivace pr?hlednosti do formulá?e, jen? vyvoláte potvrzením polo?ky "Set Palette Transparecy..." v submenu polo?ky "Colors" hlavního menu.

Velmi efektní je pou?ívat tuto technologii p?i tvorb? nadpisových, zna?kových a tla?ítkových obrázk?. Je v?ak samoz?ejmé, ?e se ?ádné meze va?í tvo?ivosti nekladou.

P?eji nádhern? vymalovaný záv?r týdne ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005