Jak vytvá?et Internet grafiku

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Jak na to?, Vydáno dne: 23. 08. 1999

"Akademický Internet" je mrtev, ať ?ije pln? komer?ní a tentokrát v?em lidem p?ístupný Internet. To? hleslo dne?ního informacemi p?esyceného sv?ta. S touto nelehkou prom?nou celosv?tové sít? sítí se v?ak nezm?nilo pouze spektrum u?ivatel? a organizací ?i spole?ností p?sobících na tomto informa?ním médiu, ale do?lo i k dosti zna?nému posunu priorit v druhu a prezentaci ?í?ených informací. Nyní ji? Internet neobsahuje pouze strohé, nebarevné a nijak zvlá?t? upravené texty v?nující se n?jakému vysoce v?deckému bádání, ale barevné (a? "?ivé") prezentace s mno?stvím obrázk?, zvuk?, typ? písma a nápaditými fígly, jen? celý dojem je?t? umoc?ují!

A práv? proto jsem se vám v?em, kte?í o tento druh ?lánku projevíte zájem, rozhodl poodhalit tajemství tvorby Internetové grafiky, která má taky svá úskalí, jím? je nutno se vyhnout.

Asi tou nejd?le?it?j?í otázkou, jen? by si m?l ka?dý, kdo si chce své stránky o?ivit n?jakým obrázkem, polo?it, je: "V jakém programu chce tuto svou vizi spáchat?" - Je?t? p?ed tím, ne?-li vám dám sv?j osobní tip na software, který dle mých osobních zku?eností s ním je pro tuto práci p?ímo stvo?ených, bych se rád zmínil o n?kolika málo vlastnostech, jimi? by m?l tento software disponovat.

P?edev?ím by m?l být jednoduché a lehce srozumitelné konstrukce (- asi tedy nic podobného jinak velmi ?pi?kovému grafickému programu Corel DRAW), podporovat v?echny hlavní Internet formáty (GIF, JPEG, JPG) a umo??ovat ru?ní nastavení jak velikosti obrázku (v pixelech ?i cm), tak i barevné hloubky (tedy 1 Bitové, 2 Bitové, 4 Bitové, 8 Bitové = 256 barev, 16 Bitové, atd.). Dále by m?l ur?it? podporovat n?kolikanásobný Zoom (zv?t?ování a zmen?ování obrázku) a v?echny základní grafické funkce (p?evracení ?i zrcadlení obrázku, mo?nost vkládání textu, kreslení r?zných geometrických obrazc?, filtraci, atd.). Nem?la by chyb?t ani mo?nost tvorby animovaných GIF obrázk?, které sou?asné Internet grafice p?ímo "kralují"! - Myslím, ?e to je v?e, co vám sta?í pro (základní) pohodlnou tvorbu va?ich obrázk?. Samoz?ejm?, ?e v?echny funkce na víc jsou jen a jen p?ínosem, av?ak nezapome?te na má první slova: P?íli? mnoho funkcí vede k p?íli?né slo?itosti programu, co? v celkovém d?sledku sni?uje jeho skute?nou pou?itelnost (viz. Corel DRAW)! - M?j osobní tip na vhodný grafický program: Paint Shop Pro nap?. ve verzi 5.01.

Základní "pomyslná" ustanovení týkající se tvorby obrázk? nasazených v prost?edí Internetu:

Pokra?ování p?í?t? ...

P?eji p?íjemný týden ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005