Zatm?ní Slunce 1999

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 08. 1999Kniha Centurií, Nostradamus (francouz?tina ?estnáctého století; jeden z mo?ných ?eských p?eklad?) :

Úplné zatm?ní slunce, 1999 L´an mil neuf cent nonate neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roi deffraieur
Resusciter le grand Roi d´Angolmois.
Avant que Mars regner par bonheur

Rok tisíc dev?t set devadesát dev?t sedmý m?síc
Z nebe p?ijde velký hr?zný král
O?ivit velkého krále Angolmoisu.
D?ív ne? Mars zavládne ?t?stím.

Úplné zatm?ní slunce, Velká Británie, 1999 ... a jak bylo prorokováno, tak se také i stalo. Z modrých, av?ak mnohde bou?kovými mraky potemn?lých, nebes sestoupilo Slunce, aby temnou vládu nad povrchem zemským p?evzal král Angolmois, d?íve ne?-li nás od velké zkázy zachrání marané. A bylo temno a mráz. Vítr d?siv? "hvízdal", vlci vyli, elektrická energie p?estala proudit do v?ech lidských p?íbytk? a v?echna auta havarovala. Lidstvo, tak jak ho známe, p?estalo existovat. ... "Sakra d?dku, vypni u? tu televizi nebo ti zdegeneruje mozek," za?ve babka na d?dka a vytahuje ?erstv? upe?ené tvarohové kolá?e z elektrické trouby. "No jo babko, u? jdu, u? jdu," ?ve d?dek a pomalu se zvedá z propoceného k?esla. Je?t? ne?-li v?ak d?dek stiskem ?erveného knoflíku na dálkovém ovlada?i definitivn? uml?el TV bednu, objevila se na TFT obrazovce hlasatelka se slovy: "Dal?í díl sci-fi seriálu Konec sv?ta s názvem Je?t? po?ád nic uvedeme v pátek ve?er v 19.00. D?kujeme za pozornost!"

Pokud ?tete tento pon?kud "potemn?lý úvodník", tak to znamená, ?e jste ve zdraví a bez po?kození svého zraku p?e?ili ?asto nevídaný p?írodní jev: zatm?ní Slunce M?sícem, k ?emu? vám up?ímn? gratuluji a p?idávám p?ání v?eho nejlep?ího a hodn? úsp?ch? v osobním, ale i profesním ?ivot?.

A jak jsem strávil já osobn? tuto v?emi o?ekávanou událost? - Jedním slovem: Sp??n?! - Lítal jsem s "vykuchanou disketou" od balkónu k televizi a zp?t. P?eklapával na dálkovém ovlada?i programy a sna?il se najít ty nejlep?í záb?ry. - Nyní ji? mohu hrd? ?íci, ?e se mi to vyplatilo a vid?l jsem proces totální zatm?ní v p?ímém p?enosu z Velké Británie (BBC stanice) a z Francie (TV5 stanice).

Nu a na záv?r tu mám pro vás je?t? schovaný vtip Zatm?ní Slunce roku 1999 (zdroj: Neviditelný pes):

Instrukce ?editele nám?stkovi:
Ve st?edu v poledne je zatm?ní slunce, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí. Nech pracovníci nastoupí v pracovním od?vu na nádvo?í. P?i pozorování tohoto ?ídkého jevu podám p?íslu?ný výklad. Bude-li pr?et, nebude nic vid?t, v tom p?ípad? p?jdeme do jídelny.
Instrukce nám?stka vedoucím odbor?:
Na pokyn ?editele bude ve st?edu v poledne zatm?ní slunce. Bude-li pr?et, nebude to mo?ná na nádvo?í v pracovním od?vu vid?t. V tom p?ípad? se provede zatm?ní slunce v jídeln?, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí.
Instrukce vedoucího odboru vedoucím odd?lení:
Na pokyn ?editele dojde ve st?edu v poledne v pracovním od?vu ke zmizení slunce. ?editel dá pokyn k tomu, má-li pr?et, co? se ka?dý den nevidí.
Vedoucí odd?lení skupiná??m:
Bude-li ve st?edu v jídeln? pr?et, tedy n?co, co se ka?dý den nevidí, zmizí v poledne ná? ?editel v pracovním od?vu.
Skupiná? pracovník?m:
Ve st?edu v poledne zmizí ná? ?editel. ?koda, ?e se to nedá vid?t ka?dý den.

P?eji p?íjemný víkend ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005