Trocha administrativy aneb co se stalo a nestalo

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 08. 1999I kdy? si myslím, ?e ka?dý ná? bedlivý ?tená? jist? ihned p?i prvním pohledu na tuto hlavní stránku zpozoruje nápadné zm?ny, p?esto si nemohu odpustit vás na n? písemn? upozornit. Ov?em je?t? ne?-li to provedu, musím se vám v?em tak trochu omluvit za víkendový zmatek, který nastal v aktualizaci Super sv?ta.

V?e zp?sobila malá technická chyba, která nastala v ten nejmén? vhodný okam?ik a zap?í?inila tak zám?nu aktualiza?ních soubor?. Z tohoto d?vodu nebyla ve ?tvrtek a pátek dostupná aktuální verze na?eho ?asopisu. Celý tento bláznivý zmatek pak vyvrcholil v ned?li ve?ír, kdy jsem zjistil, ?e síť mého ISP je p?etí?ená a nelze tak u?init p?ípravu na pond?lní aktualizaci. No nic, nebude vás zde zat??ovat technickými problémy a rad?ji p?estoupím k veselej?ímu tématu, a sice k novinkám, jen? vám snad zp?íjemní pobyt na na?ich WWW stránkách.

První - dle mého názoru dosti významnou - novinkou je sjednocení a kompletní dopln?ní na?eho rubrikového rozcestníku, který je te? rozhodn? více p?ehledný a hlavn? abecedn? ?azený. Sou?ástí tohoto rozcestníku, který se nalézá v levém sloupci této stránky v jeho horní ?ásti, je také bublinková nápov?da, jen? o dané rubrice poskytuje pokud mo?no bli??í informace. Jeliko? jsem také zárove? sní?il (o jeden stupe?) velikost pou?itého textu v této ?ásti stránky, m??e se i stát, ?e se pro n?které z vás stane daný text ?patn? ?itelný. V takém p?ípad? m? prosím kontaktujte a na tento problém m? upozorn?te. V p?ípad? nulového po?tu stí?ností bych tento sou?asný stav rád zanechal.

Druhá dne?ní novinka se týká vzniku (staro)nové rubriky "Jak na to?", jen? ve svých útrobách bude shroma??ovat v?echny linky na úvodníky zabývající se praktickými radami p?i (re/od)instalaci hardwaru ?i softwaru, konfiguraci va?eho výpo?etního systému, tipy na správné vyu?ití Internetových free slu?eb, atd. Zkrátka a dob?e je to ta prává rubrika, na kterou byste se m?li obrátit v p?ípad? n?jakého problému ?i zádrhelu na va?em osobní po?íta?i.

A co se chystá do budoucna? - Práv? nyní pracuji na zp?ehledn?ní úvodníkových archív?, jen? vám - na?im ?tená??m - umo?ní lep?í navigaci v tomto ji? rozsáhlém "spletenci odkaz? a text?" (-> prost? tu?ím, ?e sou?asný stav není ur?it? tím va?im vysn?ným ideálem)!

Nu a na záv?r této administrativní seance jsem si schoval jedno drobné, le? dosti d?le?ité upozorn?ní. - V p?ípad?, ?e se chce stát odb?rateli na?í "Info" slu?by, d?kladn? si rozmyslete, na kterou ze svých e-mailových adres si necháte zasílat ono vý?e zmín?né zpravodajství. Poslední dobou se nám toti? stává, ?e odesílací server na?eho ISP není schopen danou adresu nalézt. Nejedná se sice o pravidlo, ale ji? se to stalo, tak vás na to upozor?uji. - V p?ípad?, ?e jste tedy majiteli n?jaké exotické adresy a tu?íte podobné problémy, vytvo?te si sv?j ú?et na n?které ze ?ty? sou?asných ?eských free e-mail slu?eb a nechte si na?e (, ale i ostatní) info materiály zasílat na tuto v sou?asnosti ji? velmi stabilní adresu. - Mimochodem v brzké budoucnosti se chystám na toto téma sesmolit ?lánek, jen? by za?ínajícím I-u?ivatel?m uleh?il práci, výb?r a stresy s provedením podobného úkonu.

P?eji p?íjemný týden ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005