V?domostní ankety na Super sv?tu!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 07. 1999Jeliko? jste si ji? ur?it? v?ichni v?imli onoho malého obdélníku na pravé stran? v horní ?ásti prostoru vyhrazeného pro pravidelné úvodníky, tak by bylo dobré, kdybych vám, jako ?éfredaktor tohoto ?asopisu, o tomto novém ?lutém anketním obdélníku n?co málo ?ekl.

Jedná se tedy (jak jsem ji? vý?e v titulku a textu nazna?il) o anketní prostor, ve kterém se ka?dý týden vyskytne nová zatím v?domostí otázka, s její? pomocí si m??ete otestovat své znalosti o po?íta?ovém hardwaru a softwaru.

Správné odpov?di na na?e anketní otázky se od dne?ka stávají stálou sou?ástí pond?lního vydání na?eho ?asopisu. V praxi to tedy znamená, ?e na správnou odpov?? na sou?asnou otázku si budete muset po?kat minimáln? do p?í?tího pond?lí.

Ji? nyní vám v?ak mohu prozradit, ?e první nemalá série otázek se bude týkat p?evá?n? va?ich znalostí o produktech nejvýznamn?j?ího výrobce CPU na sv?t?, a to spole?nosti INTEL. Ostatn? na tuto skute?nost vás jist? ji? upozornily na?e dv? první otázky (- tedy ta minulá a sou?asná).

S p?áním "hodn? ?t?stí" se s vámi pro zatím lou?ím ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005