Dejte si pozor na uniformované policisty

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 07. 1999

A? do ne dávna jsem pova?oval vtipy o policistech za humornou fra?ku, jen? nemá ?ádné opodstatn?ní a je výmyslem slaboduchých "?loví?k?". Bohu?el se mi nyní zdá, ?e n?které varianty mají dokonce i ?áste?nou pravdu!

Asi p?ed p?ti dny jsem z ur?itých pracovních d?vod? nav?tívil nedaleké bývalé ocelá?ské m?sto u Prahy, tedy Kladno a pot?eboval jsem nalézt zdej?í m?stský ú?ad. Jeliko? nebyl nikdo jiný na blízku, ne?li dvou?lenná policejní hlídka, rozhodl jsem se zeptat na cesto t?chto dvou uniformovaných "mladík?". - Pánové s ú?esy podobající se chlapc?m z backstreet boys ?i ?eské skupiny Lunetic se na m? jen tak ledabyle podívali a otázali se m?, zda jsem zdej?í a jestli to tu znám. P?i mé záporné odpov?di se siln? zadumali a p?emý?leli o tom, jak mi cestu nejlépe popsat. Nakonec z nich vypadl dosti svérázní plán, jen? za?ínal takto: "Dojd?te tudyma (ukázal rukou na silnici) k hlavní silnici a tam uhn?te vlevo. Pak jd?te po?ád rovn? k velký k?i?ovatce ... (a tak dále)." Dobrá, pomyslel jsem si, pod?koval a ?el sm?rem k oné hlavní silnici. Musím p?iznat, ?e v tomto bod? se páni policisté opravdu nemýlili a hlavní silnici jsem skute?n? na?el.

Samotná svízel v?ak byla ve správném odbo?ení. Nem?lo se zahnout vlevo, nýbr? vpravo! Je?t?, ?e m? napadlo si asi po deseti minutách cesty ov??it její správnost u jedné mile vypadající ob?anky - hmm - náhodné "chodkyn?"! Celí p?ípad by mi nep?ipadal tak kuriózní, kdyby se nejednalo o m?stské policisty, jen? m?li sídlo hned vedle m?stského ú?adu, který byl od místa na?eho rozhovoru vzdu?nou ?arou vzdálen pouhé 2 km. Zajímavé bylo také to, ?e zbytek popisu, krom? onoho tragického odbo?ení, byl pom?rn? v po?ádku a p?i tro?e námahy bych s jeho pomocí i trefil na správné místo.

Asi jediným sch?dným vysv?tlení této podivuhodné p?íhody je fakt, ?e si ze mne bu? to p?kn? pánové ochránci zákona "vyst?elili", nebo neznají polohu svého sídla. P?i hypotetické platnosti druhé varianty v?ak nechápu, jak se dostanou do práce!!!

P?eji p?íjemný týden ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005